Chương trình khóa học

Phần 1: Khóa học nguyên lý kế toán
Bài 1: Giới thiệu giảng viên và khóa nguyên lý cơ bản 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu công tác kế toán trong doanh nghiệp Học Online 00:00:00
Bài 3: Lựa chọn chế độ kế toán và phân biệt các loại tài khoản 00:00:00
Bài 4: Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán và phân biệt các loại tài khoản Học Online 00:00:00
Bài 5: Hướng dẫn về định khoản kế toán ( Quan hệ đối ứng) 00:00:00
Bài 6: Hướng dẫn các nghiệp vụ phát sinh về tiền 00:00:00
Bài 7: Hướng dẫn phân biệt và hạch toán tài khoản thuế GTGT 00:00:00
Bài 8: Hướng dẫn phân biệt tài khoản 131 và 331 00:00:00
Bài 9: Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng hóa ( phần 1) 00:00:00
Bài 10: Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng hóa ( phần 2) 00:00:00
Bài 11: Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng hóa ( phần 3) 00:00:00
Bài 12: Hướng dẫn nghiệp vụ xuất NVL và nhập thành phẩm 00:00:00
Bài 13: Nghiệp vụ xuất bán ( Phần 1) 00:00:00
Bài 14: Nghiệp vụ xuất bán ( Phần 2) 00:00:00
Bài 15: Hướng dẫn ng hiệp vu CCDC và nghiệp vụ chi phí trả trước ( Phần 1) 00:00:00
Bài 16: Hướng dẫn ng hiệp vu CCDC và nghiệp vụ chi phí trả trước ( Phần 2) 00:00:00
Bài 17: Hướng dẫn các nghiệp vụ TSCĐ ( Phần 1) 00:00:00
Bài 18: Hướng dẫn các nghiệp vụ TSCĐ ( Phần 2) 00:00:00
Bài 19: Hướng dẫn các nghiệp vụ TSCĐ ( Phần 3) 00:00:00
Bài 20: Hướng dẫn nghiệp vụ thanh lý và nhượng bán TSCĐ 00:00:00
Bài 21: Hướng dẫn nghiệp vụ thu 00:00:00
Bài 22: Hướng dẫn nghiệp vụ chi phí 00:00:00
Bài 23: Hướng dẫn hạch toán lương phụ cấp ( Phần 1) 00:00:00
Bài 24: Hướng dẫn hạch toán lương phụ cấp ( Phần 2) 00:00:00
Bài 25: Hướng dẫn hạch toán thuế, phí và kết chuyển thuế GTGT 00:00:00
Bài 26: Bài tập về chi phí và thuế 00:00:00
Bài 27: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh 00:00:00
Bài 28: Tổng kết khóa học Nguyên Lý kế toán 00:00:00
Phần 2: Khóa học kế toán thuế
Bài 1: Giới thiệu giảng viên và khóa học kế toán thuế 00:00:00
Bài 2: Tổng quan về kế toán thuế và tầm quan trọng trong doanh nghiệp Học Online 00:00:00
Bài 3: Các bước kế toán thuế cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập ( Phần 1) 00:00:00
Bài 4: Các bước kế toán thuế cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập ( Phần 2) 00:00:00
Bài 5: Hướng dẫn tính, kê khai, nộp lệ phí thuế môn bài 00:00:00
Bài 6: Hướng dẫn cách tải và cài đặt phần mềm HTKK – Itaxviewer 00:00:00
Bài 7: Hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí thuế môn bài ( Phần 1) 00:00:00
Bài 8: Hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí thuế môn bài ( Phần 2) 00:00:00
Bài 9: Hướng dẫn cách nộp thuế vào ngân sách nhà nước 00:00:00
Bài 10: Hướng dẫn các mức vi phạm hành chính về thuế 00:00:00
Bài 11: Hướng dẫn nhận biết và sử dụng các loại hóa đơn chứng từ 00:00:00
Bài 12: Hướng dẫn phân biệt hóa đơn và cấu tạo hóa đơn 00:00:00
Bài 13: Hướng dẫn lập, nộp thông báo phát hành hóa đơn và các mức xử phạt 00:00:00
Bài 14: Hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn và nguyên tắc xuất hóa đơn 00:00:00
Bài 15: Những quy định chi tiết phạm vi phạm hành chính về hóa đơn 00:00:00
Bài 16: Hướng dẫn làm báo cáo sử dụng hóa đơn 00:00:00
Bài 17: Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và cơ sở pháp lý thuế GTGT 00:00:00
Bài 18: Hướng dẫn các phương pháp kê khai thuế GTGT 00:00:00
Bài 19: Hướng dẫn kê khai thuế thuế GTGT được khấu trừ và xử lý kết quả 00:00:00
Bài 20: Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT 00:00:00
Bài 21: Giới thiệu về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và cơ sở pháp lý thuế TNCN 00:00:00
Bài 22: Hưởng dẫn tải , cài đặt phần mềm quyết toán thuế TNCN và cách đăng ký mã số TNCN 00:00:00
Bài 23: Phân biệt các đối tượng chịu thuế TNCN 00:00:00
Bài 24: Xác định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN 00:00:00
Bài 25: Các phương pháp khấu trừ thuế TNCN 1) 00:00:00
Bài 26: Các phương pháp khấu trừ thuế TNCN ( Phần 2) 00:00:00
Bài 27: Các phương pháp khấu trừ thuế TNCN ( Phần 3) 00:00:00
Bài 28: Bài tập về phương pháp khấu trừ thuế TNCN 00:00:00
Bài 29: Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế TNCN 00:00:00
Bài 30: Hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN 00:00:00
Bài 31: Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN )( Phần 1) 00:00:00
Bài 32: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN ( Phần 2) 00:00:00
Bài 33: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN ( Phần 3) 00:00:00
Bài 34: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN ( Phần 4) 00:00:00
Bài 35: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm nộp 00:00:00
Bài 36: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 00:00:00
Bài 37: Tổng kết khóa học và các vấn đề trọng tâm cần lưu ý 00:00:00
Phần 3: Khóa kế toán thực hành trên phần mềm Misa
Bài 1: Hướng dẫn định hình các công việc của kế toán – Phần 1 00:00:00
Bài 2: Hướng dẫn định hình các công việc của kế toán – Phần 2 00:00:00
Phần 3.1: Nhập số dư đầu kỳ
Bài 3: Hướng dẫn mở sổ trên phần mềm kế toán 00:00:00
Bài 4: Hướng dẫn chuẩn bị số dư đầu kỳ ( phần 1) 00:00:00
Bài 5: Hướng dẫn chuẩn bị số dư đầu kỳ ( phần 2) 00:00:00
Bài 6: Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ và kiểm tra trên PMKT 00:00:00
Phần 3.2: Các bút toán đầu kỳ
Bài 7: Hướng dẫn kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối 00:00:00
Bài 8: Hướng dẫn hạch toán và nộp lệ phí môn bài 00:00:00
Phần 3.3: Các nghiêp vụ liên quan đến Tiền mặt và Tiền gửi Ngân hàng
Bài 9: Cách ghi sổ tiền mặt – TGNH 00:00:00
Bài 10: Hướng đẫn ghi sổ nghiệp vụ tiền mặt 00:00:00
Bài 11: Hạch toán ghi sổ các khoản phí NH 00:00:00
Bài 12: Nghiệp vụ bán hàng 00:00:00
Bài 13: Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng 00:00:00
Bài 14: Phương pháp phân bổ CP mua hàng vào giá của hàng nhập kho 00:00:00
Bài 15: Phân bổ CP mua hàng trên PMKT 00:00:00
Bài 16: Hướng dẫn hạch toán và ghi tăng CCDC 00:00:00
Bài 17: Hướng dẫn hạch toán và ghi tăng CCDC 00:00:00
Bài 18: Hướng dẫn các kỹ năng hạch toán chi phí trong DN 00:00:00
Phần 3.4: Kế toán chi phí và các nghiệp vụ tổng hợp
Bài 19: Hướng dẫn hạch toán và phân loại chị phí 00:00:00
Bài 20: Hướng dẫn chị phí lương Học thử 00:00:00
Bài 21: Phân bổ CCDC và tính khấu hao TSCĐ Học thử 00:00:00
Bài 22: Phân bổ CCDC và tính khấu hao TSCĐ 00:00:00
Phần 3.5: Kết chuyển xác định kết quả KD và tính thuế
Bài 23: Hướng dẫn kết chuyển khấu trừ thuế GTGT cuối kỳ 00:00:00
Bài 24: Hướng dẫn kỹ năng phân biệt cách sử dụng TK thuế GTGT 00:00:00
Bài 25: Hướng dẫn kỹ năng tính và hạch toán thuế TNDN 00:00:00
Bài 26: Hướng dẫn kết chuyển xác định KQKD 00:00:00
Phần 3.6: Một số kỹ năng kiểm tra sổ kế toán và BCTC
Bài 27: Hướng dẫn kỹ năng lưu trữ chứng từ kế toán 00:00:00
Bài 28: Hướng dẫn kỹ năng kiểm tra hạch toán các tài khoản 00:00:00
Bài 29: Hướng dẫn kỹ năng kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán 00:00:00
Phần 3.7: Tổng kết khóa học và một số lưu ý
Bài 30: Tổng kết khóa học thực hành trên phần mềm misa 00:00:00

Đánh giá khóa học

4.8

4.8
6 Xếp hạng
 • 5 stars5
 • 4 stars1
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. 5

  Khóa học hay và bổ ích

 2. 4

  Bài học sát với thực tế

 3. 5

  Học xong có được cấp chứng nhận không cô ơi

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall